SCHIZOAFFECTIVE DISORDER: คำจำกัดความประเภทผลกระทบการเผชิญปัญหา - สุขภาพจิต

Schizoaffective Disorder คืออะไร?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การสร้างกระดูกนอกมดลูกและการโต้เถียงของ Medtronic
การสร้างกระดูกนอกมดลูกและการโต้เถียงของ Medtronic
Schizoaffective disorder เป็นความเจ็บป่วยทางจิตเวชที่มีลักษณะของโรคจิตและอาการทางอารมณ์ร่วมกัน